(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2019-05-16

(1182) Tarp kitko: šis tas apie Bronių Krivicką – jo rankraščius, tėviškę ir kt.

1
Antradienį buvo pristatytas šių metų Poezijos pavasario almanachas, vadinas, jau išėjo. Yr jame ir —vg— rašinys apie Broniaus Krivicko du rankraščiu (BrKr 100-osios gimimo metinės, tai viena sudarytojų paprašė ką nors parašyt). Kadangi jokios sutarties su almanacho leidėjais nesu pasirašęs, jokio atlygio negavęs, tai lyg laisvos rankos, galiu skelbt, kur noriu (velniškai sunku tokius, sakytum, proginius tekstus rašyt; ne tik dėl grafofobijos; nesinori kartotis, be to, kažkokios bendrinės frazės kaip musės įkyriai lenda ir nori tūpt tekstan).
Br. Kr., F1-7477 ir F59-780
Yra toks 1951-ais parašytas Broniaus Krivicko (1919–1952) sonetas – negali sakyt, kad iš geriausiųjų, bet tinkamiausias kaip šio rašinio įžanga:
Kaip jūreivis, kai praryt grasina
Vėtroje jo laivą vandenai,
Bonką, užtaisytą aklinai,
Meta į bekraštį vandenyną:

Gal bent žinią vandenų plakimas
Kada nors išplaus ligi krantų, –
Taip ir aš, klaikios audros metu
Plaukdamas, kada nuožmus likimas

Nesiliauja mirtimi man grasęs,
Šiuos žodžius, vienan pluoštan surašęs,
Į neramų sūkurį metu,

Kad, jei vėtroj man pražūti tektų,
Kruvina banga bent juos išplaktų
Lig šviesių naujos dienos krantų.
Aišku, svarbiausia – ką parašai, kūrinys svarbiausia. Daliai rašytojų to ir užtenka, bent jau sako, kad gana. O kitiems noris, kad kūrinys būtų ir išgirstas ar perskaitytas, – ne tik sau juk rašytas. Bronius Krivickas – iš tų kitų. Jau gimnazijoj pradėjęs reikštis viešai – ir dalyvaut literatų vakaruose, ir spausdintis, ir redaktoriaus darbo ėmęsis: nuo šapirografu dauginto gimnazijos Literato iki svarbiausio kultūros leidinio karo metais – Kūrybos žurnalo (nebeišėjusio 1944-ų nr. 5 korektūros, saugomos nacionalinės Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuj, jo ranka taisytos) – žmogus staiga dingsta iš viešumos, bet nesiliauja kūręs, – aišku, kad noras dalintis savo kūryba išlieka.
     1944-ų pabaigoj, gavęs kvietimą atvykt į NKVD Biržų skyriaus būstinę, gimnazijos mokytojas Br. Kr. pasitraukia į viešo gyvenimo: slapstos pas žmones įrengtuos bunkeriuos ar girioj. Esu prisiklausęs nemažai istorijų apie krosnin metamus jo dovanotus sąsiuvinius su perrašytom satyrom nežinia kam beldžiantis į duris, apie stiklainiuos užkastus rankraščių pluoštus, kurių nebegalima rast, nes dingęs orientyras, tarkim, sodybos kryžius. Bet vis dėlto nemažai Br. Kr. rankraščių, „mestų neramian sūkurin“, pasiekė „naujos dienos krantus“. Du jo kūrybos pluoštus, dabar saugomus LLTI bibliotekos rankraštyne (signatūros rašinio pavadinime užfiksuotos) šįkart norėtųs prisimint.
     Iki 1951-ų rugpjūčio Biržų krašto partizanai laikės atskirai, nebuvo susisieję su Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu, nebedaug jų ir likusių buvo; tada Biržų girion atėjo pasiuntiniai nuo Panevėžio, iš Vyčio apygardos štabo su pasiūlymu: kurkit savo tėvūniją, tapkit mūsų apygardos dalim. Atsirado Pilėnų tėvūnija, bet joj neliko Broniaus Krivicko. Apygardos atstovai pasiūlė/pakvietė/pageidavo, kad keliautų su jais – tokių žmonių (su aukštuoju, humanitarų, turinčių redaktoriaus patirties) kaip oro reikia aukštesniam Sąjūdžio lygmeny (prisimintina: tuo laiku bene svarbiausiu partizanų ginklu buvo likęs žodis – sakytinis ar rašytinis, veiksmų būdavo imamasi tik užklupus priešui, ginantis). Prie Panevėžio atsidūręs Bronius Krivickas tapo LLKS Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo Visuomeninės dalies viršininku Vilnium, kurio svarbiausias darbas – rūpintis spauda: nuo 1952-ų ėmė eiti daugiau patiems partizanams skirta Laisvės kova (dauginta rašomąja mašinėle, numeris apie 30 puslapių, galima sakyt, žurnaliukas), atgaivinta Aukštaičių kova, skirta platint žmonėse (dauginta rotatorium, dabartiškai šnekant, perlenktas A3 lapas, 4 puslapiai, laikraštėlis; iš principo toks, kokių leidyba buvo vėl atgijusi antrojo Lietuvos Atgimimo laikais). Ir dar vienas svarbus dalykas: atsirado nepalygint daugiau ryšių, net tokių, apie kuriuos anksčiau vargu ar buvo bent menkiausias pagrindas svajot: tarkim, tavo laišką paima, nuveža iki Kauno ir nepastebimai įmeta pašto dėžutėn.
     1952-ų rugsėjo 1-ą Kauno centriniam pašte buvo antspauduoti du laiškai. Ant vieno voko užrašyta: Drg. prof. Mykolaičiui-Putinui / Vilnius / Valstybinis Universitetas (šitas vokas išlikęs), ant kito (nors neišlikęs, bet adresatė sakė gerai prisimenanti): Diktorei D. Rutkutei / Vilnius / Radijas. Aišku, jokių atgalinių adresų. Dana Rutkutė iškart pažinusi rašyseną, profesorius, atplėšęs voką, pamatė: Br. Kr.
     Kodėl siuntė jiems? – Paprasčiausioji priežastis, kad nebūtina nurodyt tikslų adresą, gana: Universitetas ar Radijas; antra: žinojo, kad dirba būtent ten, darbovietėn atkeliavęs vienas iš laiškų nepastebimesnis. Kodėl Mykolaičiui-Putinui – suprantama: Rūsčių dienų autorius (beveik neabejotina, kad Br. Kr. šio rinkinio eilėraščius buvo skaitęs),  karo metais Universiteto literatų globėjas, norėjęs, kad Krivickas taptų jo, kaip profesoriaus, asistentu. Kodėl Danai Rutkutei? Br. Kr. buvo liudininkas tuokiantis Danai Rutkutei ir jo geram draugui Eugenijui Matuzevičiui 1942-ais Šv. Mikalojaus bažnyčioj Vilniuje, žavėjos ja kaip „Vaidilos“ ir Vilniaus miesto teatro aktore (1989-ais išklausiau pasakojimą ir apie šį laišką, ir kaip buvo dėl jo tardoma, nes kolega iš radijo pranešė atitinkamai įstaigai, ir kt.; deja, nusiųsti autorizuot atsiminimai grįžo su vertiktu, kad nespausdintini).
Tas laiškas – tai trys A4 formato lapai eilėraščių, abiejose lapų pusėse po dvi skiltis. Dana Rutkutė šitą pluoštą buvo davusi paskaityt ir Eugenijui Matuzevičiui (nors jau buvo išsiskyrę, Matuzevičius antrąkart vedęs). Broniaus Krivicko bičiulis nuo gimnazijos laikų juos perrašė mašinėle nurodydamas autorystę; vėliau vieną perrašo egzempliorių kartu su savo popieriais atidavė saugot Literatūros ir meno archyvan. Būtent iš šio pluošto buvo parinkta eilėraščių pirmajai Br. Kr. poezijos publikacijai 1989-ais Sietyno nr. 5 – liūdnų ir išdidžių, kaip įvardijo įžangos žody jo buvęs mokinys Biržų gimnazijoj prof. Vytautas Kubilius. Kelis iš tų eilėraščių paskelbus ir rajoniniam Biržiečių žodyje, gavau laišką iš palatvijo (perpasakoju): mano a.a. mama turėjo ir saugojo tokį eilėraščių sąsiuvinį, apie kurį nieko man nepasakojo; tame sąsiuviny yra eilėraščių, kurie paskelbti Biržiečių žody, vadinas, tą sąsiuvinį mamai padovanojo... (Rašytojų sąjungos leidykla ketino net išleist tą sąsiuvinį faksimiliniu būdu – labai daili, lengvai įskaitoma Br. Kr. rašysena, bet nieko neišėjo; dabar jis irgi saugomas LLTI bibliotekos rankraštyne.)
     Komplikuočiau susiklostė laiško-eilėraščių pluošto Vincui Mykolaičiui-Putinui istorija. Kad ir toks buvęs, išgirdau iš rezistencijos istoriją tyrinėjusios Nijolės Gaškaitės, šį faktą užfiksavusios ir knygoj Žuvusiųjų prezidentas (1998). Mėginau ieškot tikrindamas įvairių archyvų katalogus. Nieko. Gal sunaikino manydamas, kad tai gali būt įkaltis? Juk jautė, kad yra sekamas, ir išties buvo sekamas, net atliekamos kratos Vilniaus bute, kai išvykdavo į Kačerginę. Ir tik neseniai, prieš trejetą metų, atsitiktinai, vartydamas LLTI bibliotekos rankraštyne esančio Mykolaičio-Putino fondo inventorinę knygą skilty Autorius pamačiau: Br. Kr. – Taip, tai tas iš miško prie Raguvos per Kauną Vilniaus universitetan atkeliavęs laiškas, net vokas išsaugotas; Emilija Mykolaitienė jį atidavė kartu su kitais a.a. vyro popieriais, tik tvarkęs archyvą žmogus neišrašė kataloginės kortelės, nes eilėraščių autorius be pavardės, o katalogas pagal asmenvardžius.
     Nesijaučiu pajėgus leistis poezijos analizėn (Rita Tūtlytė puikiai yra Krivicko poeziją analizavusi), tad tik keli mintigaliai, atsispyrus nuo tų iš viso šešių lapų.
     1952-ų rugsėjo pradžioj Vilnių pasiekę poezijos pluoštai – greičiausiai paskutiniai, perrašyti Broniaus Krivicko ranka. Bet spekuliacijos apie „testamentiškumą“ (žuvo rugsėjo 21-ą), manyčiau, būtų nieko vertos: Br. Kr. gyveno nuolat suvokdamas, kad šita diena gali būt paskutinė. Nebent pasvarsčius, kas ir kodėl pasirinkta perrašyt? Pirmiausia: kūriniai nesikartoja; pluoštų struktūra panaši: pradžioj iš eilėraščių, po to iš sonetų. Abu prasideda rudeniu: „Rudens lygumose“ (Putinui) / „Rudens gitara“, „Rudens melodija“ (Rutkutei).
     Pluoštas Rutkutei – „lengvesnis“, lyriškesnis, daugiau apie meilę, ypač parenkant sonetus, ir įvairesnis – dar priduriama iš vad. eiliuotų margumynų poilsio valandai ir keturi Goethės vertimai („Mignon“, „Kristutė“, „Džiaugsmas ir kančia“, „Mylimojo artuma“); nors įterpta ir tekstų, iš kurių galima suprast, kokioj situacijoj atsidūręs poetas: sonetai „Mano dienos nebūtin pasvirę“, „Kai kovoj kelies tu į ataką“, perrašyta ir vieniša viltingoji „Nauja pilis“ (1951).
     Pluoštas Putinui – „sunkesnis“, filosofiškesnis, jei tinka šis žodis: „Žiaurusis Dievas“, „Šaulio tragedija“, skirta Čiurlioniui, ilgieji „Šėtono monologai“ (1946) ir „Jo atsakymo žodis“ (1951; šie eilėraščiai suvoktini kaip diptichas); noras pasakyt, kaip suvokia pasaulį, jo prigimtį – vykstanti amžina dviejų lygiaverčių pradų – dieviškojo gėrio ir šėtoniškojo blogio – kova; ir iš sonetų parinkti daugiausia tie, kurie atskleidžia lyrinio subjekto santykį su Juo. Kadangi tekstai datuoti, net galima mėgint įžvelgti lyg ir raidą: maištas, jo įveika per meilę ir Dievą, išdidus susitaikymas su likimu; žvilgsnio trajektoriją: žemė–dangus–žemė.
     Pagalvojau: jei tik šie du Broniaus Krivicko poezijos pluoštai būt išlikę? Ir jų užtektų susidaryt paskutinių septynerių kūrybos metų vaizdą (nėr nė vieno poetinio teksto, datuoto 1952-ais; užėmus svarbias pareigas, neliko laiko kūrybai?).
     Ir dar (prisiminus Br. Kr. diplominį darbą apie Jono Aisčio idėjų pasaulį). Aisčio poeziją, grubiai tariant, dažniausiai perlaužiam į ankstyvąją (pro homo) ir vėlyvąją (pro patria); Krivicko poezija šiuo požiūriu beetapė: abu dalyku, ir žmogus, ir tėvynė, rūpi sykiu. O mums jo poezijoj? Norėdami pristatyt tautos atsparą okupacijai, renkamės atitinkamus eilėraščius: kova, laimėjimas net per mirtį ir pan. O ar ne svarbiau patirt, kad kova, net mirtina kova neužgožia amžinųjų žmogaus egzistencijai kylančių iššūkių: klausimų apie save ir kitą, apie Jį?
     Ir antrąkart dar. Tarkim, Kazys Bradūnas kas? – poetas žemininkas. O Bronius Krivickas? – žemininkų kartos poetas. Na ir ką? Argi ne taip? Žemininkai tie, kurių kūrybos skelbta antologijoj, o kiti – jų bendrakarčiai. Nežinau, bet šis argumentas primena galimą teiginį, kad rašytojai tie, kurie priklauso Rašytojų sąjungai.
     Ar būt pagadinęs antologiją 1950-ais sukurtas sonetas (siųstas Putinui) žmogaus, pajutusio skirtumą buvimo ant žemės ir po žeme, žemėj (ir žuvusio po žeme, bunkery):
Gera žemėj. Mes prie jos krūtinės
Visada prigludę artimai.
Gera žemėj. Žemė mūs namai,
O padangtė jų – dangaus žydrynės.

Gera žemėj. Kai jos kelią kuklų
Miname su meile ir džiaugsmu,
Prasivėrę mum lig gilumų,
Šviečia erdvės, kupinos stebuklų,

Kad nuo šito siauro žemės tako
Vis matytum, kaip žvaigždynai teka
Ir kaip saulė keliasi rytais,

Ir, žėruojant ugniai jų slaptingai,
Tu ant kelių pultumei maldingai
Po žydrais Jo šventnamio skliautais.
Beje, Arūno Sverdiolo kalbinamas Juozas Girnius yra sakęs: Mamertas Indriliūnas (1920–1945) šiaip jau būt buvęs tinkamiausias rašyt Žemės lydimąjį straipsnį; jis ėmęsis tik todėl, kad nebuvę kam kitam siūlyt.
     P.S. Kai 1993-ais Sietynas išleido Broniaus Krivicko raštų pirmą tomelį, nusiunčiau ir Alfonsui Nykai-Niliūnui. „Broniaus laikysena, jo aktyvus pesimizmas (Jūsų [parašytos] biografijos perspektyvoj) visiškai sutampa su tuo, ką jis man kalbėjo 1944 m. liepos mėnesyje sutiktas Kaune. Jis buvo tipiškas veiklos žmogus – blaivus ir praktiškas nenuorama“ (iš 1994 IX 2 laiško). Visokių epitetų prie Br. Kr. lipdyta; aktyvus pesimistas, manyčiau, vienas tiksliųjų.
2
Arūno Švelnos nuotr. iš panskliauto.lt
Praeitų metų pabaigoj Panevėžio krašte buvo Vitos Savickienės straipsnis apie Bronių Krivicką „Aplenkti iškilius savo mokytojus sutrukdė pareiga tėvynei“ [kaip tas „sportinis“ mąstymas įsiėdęs kalbon]. Pradedama nuo BrKr gimtųjų namų Parvalkuos/Pervalkuos, ir nuotrauka įdėta. Nekaip atrodo tas gimtinio namo galas iš gatvės pusės. Mėginau el. laišku klaust vieno žmogaus Pasvaly: gal ką žinąs, ar minint 100-ąsias metines pavyks ką nors padaryt, tarkim, kokį atminimo ženklą pritvirtint, bent šiek tiek tą namo galą patvarkyt? Atsakymo nesulaukiau; greičiausiai nieks nepasikeitę, kaip ir 2015-ais: „Broniaus Krivicko tėviškėj joks atminimo ženklas nepriimamas“ (taip parašė Parvalkuos gyvenusi aa. Vitalija Kazilionytė 737 įrašo komentare). — Ir nieko čia nepadarysi. Jei nenori žmonės, tai nenori. Ne visada taip gražiai viskas susiklosto, kaip BrKr draugo Mamerto Indriliūno, kurio 100-metis kitąmet, atveju – jo tėviškę Gataučiuos turiu omeny.
— minėtas rašinys apie Krivicką buvo perskelbtas lryte.lt pakoreguotu pavadinimu: „Pranokti iškilius mokytojus sutrukdė pareiga tėvynei ir sovietinių smogikų ranka“. Ir sulaukė vienuolikos komentarų (žinodamas, kad po kurio laiko jų neliks, XII 20 padariau printscreenus). Anksčiau tik kažkaip teoriškai pasigalvodavo apie tai, kas rašo komentarus populiariuosiuos portaluos. Šįkart konkrečiau: ar rašantieji išties taip mano, ar tyčia rašo norėdami paerzint, ar rašo tai, už ką kas nors moka, o gal čia kokia programa, atpažinusi raktinius žodžius skelbiamam tekste, parenka iš ruošinių ir įdeda?

8 komentarai:

 1. O koks galėjo būti Rutkutės motyvas neleisti išspausdinti papasakotų atsiminimų apie Krivicko laišką?
  1889 m. dar buvo baisu? Tikriausiai kažkoks kitas...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mano manymu, lėmė per kritiškas požiūris į savo atmintį; suabejojo, ar tai, ką prisiminė, tikrai tikrai būtent taip buvo (ne tik laiško istoriją prisiminė); lydimajam laiške savo atsiminimus pavadino „atsiminimais“.

   Panaikinti
 2. Gal verta pabandyti dar kartą paprašyti leidimo? Kad prisiminimai netikslūs, tai neišvengiamas faktas, nereikia nė dešimtmečiu - po kelių metų jau išsikraipo atmintis. Bet tai nemenkina jų svarbos. Gali būti, kad apie tą epizodą daugiau jokių duomenų neliko. O būtų labai įdomu.

  O komentarai tai gal ne tik iš visokių trolių fabrikėlių. Yra ir dalis žmonių, kurie nekenčia partizanų. O dar blogiau, kad kritiškas, o tuo labiau neigiamas požiūris viešumoje negali būti reiškiamas - lieka tik lieti pyktį komentaruose, kur juos dar labiau skatina ir radikalizuoja va tokie troliai. Kepenis kai papasakojo iš Seimo tribūnos istoriją, kaip partizanai sušaudė šeimą, kokia reakcija kilo. O juk ta jo papasakota istorija tai tikra. Yra gi ir partizanų dienoraščių, kur parašyta: "Šaudėm šeimas su vaikais ir šaudysim, kad neatsirastų naujų išdavikų". Ir ta atmintis niekur nedingusi, verda kažkur, neapykanta stiprėja, visuomenė skaidosi, nors viešumoje to visai nesimato, tik "joks atminimo ženklas nepriimamas"...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dėl atsiminimų, na, yr jie rašytiniu pavidalu, t.y. iššifruoti (kol kas mano archyve), tik skelbt nesutiko; nežinau, kibt prie žmogaus (*1922), kad persigalvotų praėjus trim dešimtmečiams, – ne, nenoriu.
   O dėl komentarų – greičiausiai pats teisus esi: nesutinkantys su dominuojančiu pasakojimu bent per anoniminius komentarus savo nuomonę pareiškia, nors šiuo konkrečiu atveju, manau, bent keli komentarai – trolių fabrikėlio gaminiai.

   Panaikinti
  2. Patikslinus, kada ir kur bus laidojama Dana Rutkutė, lrt.lt yra įdėtas gabaliukas iš vieno pokalbio:
   „Labiausiai nemėgstu prisiminti praeities. Kai būnu viena, stengiuosi vaizduotis tarsi visiškai nieko nebuvo. Praėjo ir neliko. Atsimenu viską. Puikiai atsimenu, bet labiau emocine atmintimi. Ne visada man tos emocijos malonios.“
   Pagalvojau: tai tikriausiai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl nesutiko skelbti atsiminimų apie Bronių Krivicką.

   Panaikinti
 3. Šioks toks pakomentaris. Talentinga ir, svarbiausia, ESMINGA kolegos Virginijaus publikacija. Kas labiausiai krito į akis, širdį ir smegenis? Abu Broniaus Krivicko sonetai. Tai ir estetiniai, ir egzistenciniai šedevrai. Lai pabando kas iš šiandieninių genijų sukurti ką nors panašios kokybės, net jei įsivaizduotų, jog į jų pakaušį įremtas enkavedisto nagano vamzdis ar yra visu ūgiu užkasti žemėn ir tik jų viršugalvio plaukelius tebedraiko laisvas Lietuvos vėjas…
  Bet prie konkretikos. Man, sakykim, tarsi aiškus visas laiško „drg. prof. Mykolaičiui-Putinui“ kelias – nuo Br. Kr. iki LLTI rankraštyno. Bet su laišku „Diktorei D. Rutkutei“ anaiptol (turiu galvoje patį laiško rankraštį, o ne E. Matuzevičiaus perrašus). Gal galimas paaiškinamasis papildymas? Arba apie tą eilėraščių sąsiuvinį iš palatvijo? Labai jau viskas lakoniška, puse lūpų…
  Bet tegu liaudis girdi visas smulkmenas, visas detales, visą teisybę, sakomą visa burna, gal net išrėktinai... Kaip kad, sakykim, talentingas istorikas J. Ponasenkovas niekšus viešai išvadina niekšais, padugnes – padugnėm ar „Echo Moskvy“ žurnalistai idijotus – idijotais (tiesa, čia jie nėra originalūs: Antono Čechovo užrašų knygutėje yra įrašas, jam 99 iš 100 yra idijotai). Tai tarsi visiškai patvirtintų ir 5 iš 11 įrašo gale pateiktų „komentarų“. (Apskritai, kolegos bandymas užkonservuoti išsigimėlių „komentarus“ yra sveikintinas, vertas pritarimo ir sekimo. Ir tai galėtų daryti ne tik privatūs entuziastai, bet ir biudžetinių įstaigų – istorikų, tautosakininkų, žurnalistų, politikų, sociologų… – archyvarai. Susidarytų tam tikras rašytinis žmonių tamsumo ir niekšiškumo pasiliudijimų „kompostas“, savotiškas raštiškas „Grūto parkas“.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paaiškinamasis papildymas labai paprastas: tuos rankraščius žmonės padovanojo man, parengęs BrKr Raštus, išėjusius 1999-ais, atidaviau juos ir dar šį tą LLTI BRankraštynan. Kitą kaip dovaną gautą BrKr eilėraščių sąsiuvinį atidaviau Pasvalio viešajai bibliotekai; ir Biržų muziejuj yra BrKr rankraštis, kurį perdavė Vytautas Narbutas ir Augustinas Linčius, gavę iš Pauliaus Bazaro, pas kurį Tilinavos kaime BrKr kurį laiką slėpės užmūrytas malkom.
   Dėl BrKr sonetų: antrasis tikrai geras, ir daugiau tikrai gerų yr. Rašytojų klubo vadovei Janinai R. esu pažadėjęs: jei rudenį sugalvotų paminėt Krivicko šimtmetį, paskaityčiau daugiau man patinkančios BrKr poezijos, o kalba apie ją tegu kiti. — Nemanau, kad yr prasmės badyt pirštu į „šiandieninius genijus“ ir jiem priekaištaut, kad taip kaip Krivickas neparašytų; neparašytų, ir nereikia, kad taip rašytų; nei kaip Maironis, nei kaip Aistis, nei kaip Krivickas, nei kaip Bradūnas ar Strielkūnas; jie rašo kitaip – savaip: kaip Parulskis, kaip Norvilas etc.
   Dėl komentarų. Spėčiau, sociologai gal domisi anoniminėm reakcijom į rašinius konkrečiom temom, gal ir kai kurie istorikai, besidomintys sąmoningumo istorija, bet visą tą triukšmą archyvuot – ne, nėr prasmės; visko ir neišsaugosi, ir nereikia; o ir kas gali išaugt iš tokio „komposto“? Be to, ir apie idiotų nuošimtį sprendžiam ne remdamiesi statistine analize – greičiau apskritai savo požiūriu į žmogų, jo prigimtį; kita vertus, vienam – idiotas, kitam – teisybės liudytojas.

   Panaikinti
 4. tik POEZIJA yra ne Parulskio, o KRIVICKO

  AtsakytiPanaikinti