(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2023-06-21

(1304) Eilėraščių istorijos, xiii: Prano Vaičaičio „Jau pajiegos mažinas...“

Pernai išleistame Justino Sajausko miniatiūrų romane Ten, už lango yra ir tokia:
JustS savo kūrinį pavadinęs miniatiūrų romanu, vadinas,
tai fikcijos, bet vis tiek kilo noras paieškot ko nors tikro
apie Vaičaičio poezijos mėgėją. Pasižiūrėjau leidiny
Lietuvos gyventojų genocidas (t. II: 1944–1947; A–J):
neradau nė vieno Petro Brunzos; radau du Petrus Brundzas
[citatoj tikrai ir Brunza, ir Brundza; ne perbaksnojimo riktas];
1902-ų gimimo PB buvo suimtas kaip tik 1945-ų liepą;
bet ne iš Sūsninkų.


Petras Brunza 1942–1945 metais partizanavo Sūsninkų miškuose, vaikščiojo kartu su linksmuoliais broliais Sasnauskais, su aukštaūgiu Liškevičium. 45-ųjų gegužę jų būrys ėjo padėti Kalniškės kovotojams, bet, būriui nespėjus pereiti kelio, pasirodė rusų kariuomenė, ir mūšis atliko.
Matydamas, kad partizanams trūksta ginklų, o dar labiau drausmės, Petras grįžo į šeimą ūkininkauti. Įsirengė bunkerį.
Tų pačių 45-ųjų liepą kaimynas paskundė Brundzą remiant partizanus, į namus ūžtelėjo stribai, ir šeimininkas ištrinksėjo į lagerius.
Prieš pat suėmimą tėvas pasišaukė į bunkerį penkiametę dukrą. Tai atėjus, tėvas sėdėjo prie stalelio ir čiupinėjo kažkokį sulankstytą popierėlį.
– Gerai klausyk, Liuse, – prašneko, – čia surašytas eilėraštis, kurį pati turėsi išmokti. Ir niekam svetimam apie tai nė žodžio!
Mergaitė pažadėjo padaryti ko prašoma ir iš bunkerio grįžo su eilėraščiu.
Pirmos dvi jo eilutės buvo lengvos:
Jau pajėgos mažinas, vystu kaip lapas,
Jau protas lėtesnis, šaltesnė širdis.
Jas Liusė išmoko iš karto. Likusios eilutės buvo sunkesnės, bet ir tos įveikiamos. O jas kaldama Liusė suprato, kodėl iškeliaudamas į nežinią tėvas pasistengė paskleisti ne kieno nors kito, tik Vaičaičio paeiliavimą: abiem jiems – ir poetui, ir partizanui – pirmiausia rūpėjo Lietuva. (p. 268)
Visas Vaičaičio eilėraštis iš jo Raštų (1996), parengtų Zeniaus Šilerio ir Alberto Zalatoriaus:
Jau pajiegos mažinas, vystu kaip lapas,
Jau protas leinesnis, šaltesnė širdis,
Ir greitai slogins mane amžinas kapas
Ir plaus mane užmaršos greitai vilnis.
Bet geisčiau žinoti labai aš širdingai,
Ar bus nors toliau tau, tėvyne, geriau,
Kada, o brangiausia! tu būsi laiminga?
Kada gi kvėpuoti galėsi lengviau?
Kada gi ant tavo išartos krūtinės
Liuosybės dainelę vaikai užgiedos?
O bočių žilųjų vargus atsiminę,
Širdyj atsidus ir kaip reik paguodos? (p. 26)
— ar buvo Petrui Brunzai svarbu, ar bent atsiminė (autorius yra nurodęs ir visur skelbiant ta nuoroda yra ar bent turėtų būt), kad šitas poetinis tekstas, pirmąkart išspausdintas Amerikoj leistoj Vienybėj lietuvninkų 1897-ais, – ne originalus kūrinys, o laisvas vertimas iš rusų? Nikolajaus Nekrasovo eilėraščio, parašyto 1861-ais:
Что ни год – уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней…
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди;

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.
Manau, visai nesvarbu. (Kodėl toks retorinis klausimas iškilo, gan lengvai nuspėjama.)

2023-06-12

(1303) Visiškai tarp kitko: literatūros istorijos trupinys

Švediškai rašęs Johanas Ludvigas Runebergas suomiams – kas mums, bent iš dalies, Kudirka – jųjų himno žodžių autorius. (O gal kas mums Mickevičius?) [Runebergintorttu nesu ragavęs.] Straipsnio apie jį vle.lt paskutinis sakinys: „Išvertė ir suomių spaudoje paskelbė keletą lietuviškų dainų“ galvoj apsivertė: o ar kas Runebergo į lietuvių kalbą išversta? Gal jei autorė būt žinojusi, būt paminėjusi? Ir aš nežinojau. Užtikau vartydamas LLTI bibliotekoj saugomus Shenandoah, PA, leisto savaitraščio Darbininkų viltis 1912–1913 metų numerius.
— pirmiausia užkliuvau už žinios apie eiles rašiusio jaunuolio, pavarde Baltakys, savižudybę:
2 d. kovo 1912 m. persiskyrē su šiuo pasauliu G. B. Baltakys, laikraščių sądarbininkas. Po raštais rašydavosi G. B. Raitelis.
G. B. Baltakį atskyrē nuo šio pasaulio ,,carbolic acid”, esantį da jaunam amžiuje, turintį tik 23 metus. Pagal mano supratimą iš jo pasakojimų G. B. Baltakis gyveno 4354 S. Wood St., Chicago, Ill. 2 d. kovo š.m. 3-čią val. po pietų jo gaspadinē ējo į mēsinyčią ir prašē jo pabūti namie; jis apsiēmē pabūti. Tada velionis prisipylęs į kavos geriamą puodelį karboliaus ir išgērē. Kada gaspadinē namų sugrįžo, rado gyvą, bet tuoj mirē.
4 d. kovo tapo palaidotas prie šv. Kazimiero kapinių skyriuje, kur kavoja neprigulinčius prie bažnyčios. G. B. B. buvo laisvų pažvalgų, pusėtinai susipratęs vaikinas, mylėjo rašyti eilutes ir šeip raštus, buvo labai sąžiniškas ir labai įsigilinęs savo mintyse į šio pasaulio surēdymą ir varguolių gyvenimą, tad ir jis pats nerimavo ir nematē sau laimēs šiame gvvenime. Tuomi ramindavo pats save išgerdamas tankiai degtinēs, kas jį da didžiau kankino. G. B. B. velionis atvažiavo į Chicagą apie 4 metai atgal, palikęs darbą „Kovos” spaustuvēje, dirbo valandą laiko West Pullman, pas Valaską spaustuvēje. Tada persikēlē į Chicagą prie S. Szimkaus, 4543 S. Ashland Ave., redegavo ,,Amerikos Žinias” apie 2 metus. ,,Amerikos Žinioms” mirus dirbo apie metus ant darbų spaustuvēje. Taigi, man teko dirbti su G. B. B. velioniu metus prie „Amerikos Žinių”, tuo tarpu męs labai plačiai apkalbēdavom platų pasaulį ir vergiją žmonijos. Tad man buvo suprantama, kad velionis sprendė sau už nevertą gyvenimą. G. B. B. apleido darbą minētoj vietoj apie 3 savaites atgal, tuo tarpu karbolius atēmē jam gyvastį, prašalindamas iš akių mųsų jauną laikraščių sądarbininką. G. B. B. turi tėvus Suvalkų gub. ir pusbrolį West Pullman, Ill. Tad nerašau daugiau nieko, nes pusbrolis, tikiu, kad laikraščiams suteiks platesnes žinias.
Liudna ir apgailētina G. B. B. velionio. Tegu ilsisi šios šalies žemelēj ramiai ir tegul žaliuoja velēna ant jo kapo žiemą ir vasarą. (J. N. Szimkus, „Liudna Žinute“, Darbininkų viltis, 1912 III 9, nr. 10, p. 1)
Daugiau žinių šiam savaitrašty apie Gasparą Baltakį neužtikau. Bet: spėju, gal nuomoto kampo šeimininkė, gal pusbrolis perdavė redakcijai jo rankraščių. Pirmoji tikrai didelė publikacija pasirodė tų pačių metų vasarą, VI 15 – VII 13, nr. 24–28, – G. B. R-lio išversta Runebergo dviejų dalių poema Grafven i Perrho (1831; 244 eilutės). Nepažymėta, iš kokios kalbos versta; vargu ar Baltakys mokėjo švedų (gal iš vokiečių? nors vargu: poemos veikėjų, tėvo ir sūnų, pavardė Hane virtusi Ganius; rusų? bet ar šita poema tuolaik, t.y. maždaug iki 1912-ų, buvo išversta į rusų? nežinau). Vertimas, sakyčiau, pakenčiamas (dešinėj – įžanga), suprast galima, kas norima pasakyt (tie pavadinime atsiradę krūmai Perro – iš pirmos eilutės: Perrhos vildmark); įspūdį, aišku, daro ne vertimo kokybė, o kiekybė.
Darbininkų vilty buvo paskelba ir originalių Baltakio-Raitelio eiliavimų. Pora gabaliukų. „Iš gyvenimo knygos“ paskutinis posmas:
Kas praējo – sapnai, dūmai,
     Kas dabar – vargai;
O kas bus – nei dangaus rūmai
     Nežino tikrai... (1913 V 3, nr. 18, p. 2)
„Kam liūdnosios mintys...“ pirmas posmas:
Kam liūdnosios mintys neliaujat draskyt
     Ir teip jau nuvargintą sielą?
Kam liepiat kas tamsu, kas juoda matyt,
     O slepiat kas giedru, kas miela? (1913 VIII 2, nr. 31, p. 2)
Lyrinio subjekto savijauta ir savivoka daugmaž aiški: rezignacijon slystantis pesimizmas. O apie poetinę vertę gan tiksliai pasakyta Laisvojoj minty: „Taisyklingumo jo eilēms ne vienur truksta, bet užtai jose yra nemaža jausmo ir vaizdingumo“ (nr. 25, 1912 III, p. 604; tame puslapy yra ir eilėraštis „Ilgėjimos“, žr. dešinėj).
— — čia buvo galima ir sustot; apie vertimą tesinorėjo subaksnot; bet žmogus juk sunkiai valdai save; sužinojus apie savižudybę, kad ir daugiau negu amžiui prašvilpus, vis tiek kyla tas neatsakomas klausimas: kodėl? — Brooklyne, NY, leista Vienybė lietuvninkų irgi pranešė: „Nusižūdē Baltakys-Raitelis.“
Mums rašo p. B. iš Chicagos šiokią žinutę: „Nusinuodino čia Jums bene pažįstamas Raitelis, kurio eilēs man teko ir „Vienybėje Liet.” matyt. Paskutiniu laiku labai būk gēręs. Skurdas gali būt buvo priežastimi visko”.
A. a. Raitelis, kuriojo bene tikrasis vardas bus G. Baltakys, buvo dar jaunas vaikinas. Chicagoje pora metų atgal rēdē dabar jau užgesusį laikraštuką „Amerikos Žinios”, leistą regis p. Valasko. Rašinēdavo į „V. L.”, „D. Vil.” – eilutes ir šį-tą vertinēdavo iš svetimų kalbų. Mums rodos, kad nusižudymo priežastis dabar Rusijoje esančia moderniška jaunuomenēs liga: et, argi verta gyvent!.. (be parašo, 1912 III 13, nr. 11, p. 1)
Galima spėt, kad perskaityta žinia paskatino Miką Stakėną iš Gardnerio, MA, imtis platesnių pasvarstymų ir pasiūlyt minėtam laikraščiui:
KERŠTO SVAJONĒ RENGIA SAUŽŪDYSTĘ.
Nepersenai Amerikos viename laikraštyj, Gustavas Fischer, Jenos universitatēs (Vokietijoje) profesorius, apskelbē, kad saužūdystēs liga yra tai ypatos užsikrētimas keršto mintimis. Kaip tik ypata pradeda apie kokį kerštą svajoti, tada smegenyse atsiranda tokis lig virimas, kas ilgainiui pagimdo saužūdystēs ligą ir priverčia žmogų daryties sau galą arba mirtį.
Amerikos sociologas Dr. Parkhurt [= Charles H. Parkhurst] sako: „Keršto svajonē ir piktumas daug atneša draugijai blēdies. Amerikos beprotnamiuose 20 procentas pamišēlių yra dėlto, kad savo apsiējime su artimais elgēsi piktai, tai yra, kad neaprūbežiavo piktumo, bet davē ant proto užviešpatauti pykčio ideoms”.
7 procentas saužūdžių yra padarę sau galą pertai, kad iš mažų dienų pradējo ir pamēgo revoliucionišką arba keršto ir piktumo literatūrą studiuoti.
Prie šitų nelaimingųjų procento reikia priskaityti ir mūsų du inteligentu ir rašytoju, katrie iš jaunų dienų užsikrėtė keršto ideomis, ir pertai sau galą išdrįso padaryti; – paveizdan: Siūlelis ([Pranas] Paršaitis[*]) ir kaip „V. L.” 11 num. randame nusižūdęs G. Baltakys-Raitelis. Šie du mūsų rašytojai beabejo pertai inpuolē į desperaciją, kad jų dvasia ir mintis buvo giliai paskendusi keršto ideoje.
Garsus graikų filosofas Epikuras mokino, kad piktumas arba keršto idea trumpina žmogaus amžį, naikina protą, sveikatą, ir, apart to, greitai žmogų padaro senos išvaizdos arba būdo.
Ypata da neturinti vidutinio apšvietimo ir ta, kuri da tik iš laikraščių bando ingyti vidutinę apšvietą, turi būti atsargi prie kurstančios literatūros ir laikraštijos, nes šitokia laikraštija, kaip ji nesivadintų: ar mokslinčių, filosofų, socialistų, etc., vistiek žmogaus negali ištobulinti. Žmogų ir draugiją tobulina tik neprigulminga laikraštija, katra daugiaus tēmija į teisybę, o ne į kokios sektos pašaukimą, kurį koki atskira ypata uždeda ir pavadina „X.”, – kad ta literatūra yra „geriausi”...
Todėl daugiau skaitykime nepartivišką laikraštiją, kuri turi tikslą pasiekti teisybę. Tą darydami išvengsime tos smegenų ligos, kuri platina saužūdystę ir beprotystę. (VL, 1912 III 27, nr. 13, p. 4)
------------------------------------------------
[* XX amžiaus pradžios anarchisto, publicisto ir vertėjo Prano Paršaičio-Siūlelio biogramos neradau nei vle.lt, nei lt.wikipedijoj; jei smalsu, kas per žmogus buvo, galima užmest akį į Karolio Račkausko-Vairo nekrologą Tėvynėj, 1911 VIII 25, nr. 34, žr. pdfo p. 8 ir 9.]
Jei Tėvynė paminėta, galima pacituot ir To paties (toks parašas) surašą apie Gasparo Baltakio savižudybę skiltyje „Lietuviai Amerikoje“:
Chicago, Ill. Pētnyčioje, kovo 1 d., 3 val. po piet, nusižūdē, priėmęs 33% karbolinės rūgšties jaunutis lietuvių poetas G. B. Raitelis (K. Baltakys). Dėlko nusižudē, jokių paaiškinimų nepaliko. Gyveno skurdžiai, dirbdavo Šimkaus spaustuvēje, kaipo raidžių rinkējas. Leidžiant Šimkui “Amerikos Žinias,” buvo jų redaktorius ir statytojas. Jo eilių buvo atspausta “Laisv. Mint.” N20 ir “Lietuvos” keliuose numeriuose. Prieš nusižūdysiant buvo be darbo. Palaidotas 4 kovo d. šv. Kazimiero kapinēse. Laidotuvēse keturi žmonēs tedalyvavo.
Apie Raitelio eiles “Lopšinē daina”, tilpusias “Lietuvos” 1911 m. 52 numeryje, “Lietuvos Žiniose” buvo pastebēta, o “Tēvynēje” pastebėjimas atkartota, būk tos eilēs esą pavogtos iš “Aušrinēs.” Bet tai visiška neteisybē. Raitelis “Aušrinēj” tilpusių eilių ir skaitęs nebuvo. “Aušrinēs” ‘Lopšinē daina’ ir Raitelio ‘Lopšinē daina’ nei viena mintim viena kitai nepanašios. Kiek žinau, Raitelis tokiu neteisingu jam užmetimu buvo labai sueizintas ir jieškojo to “Aušrinēs” numerio. Tikrai, Lietuvos neva kritikai vienu tik nesąžiningumu atsižymi. (1912 III 15, nr. 11, p. 131)
Ar galėjo tas nepagrįstas kaltinimas tapt „paskutiniu lašu“? Aišku, nei paneigt, nei patvirtinti negalima.
[P.S. (2024 II 8) Pasak Anykštėnų biografijų žinyno, Baltakis-Raitelis 1907 III 1 – VI 5 praleido Ukmergės kalėjime. Kitas sakinys, kad 1909-ų pradžioj emigravo į JAV. Tarp šių teiginių štai ką galima įterpti: išėjęs iš kalėjimo, parengė savo poezijų rinkinį Lietuvos Girių Balsai: Eilės ir Dainos; ir titulinam puslapy, ir Prakalbos pabaigoj užrašė datą: 19-IX-30-07; susiūtą rankraštį nusiuntė Vilniaus žinių redakcijon; VŽiniose 1907 XII 25, nr. 25, p. 3 buvo išspausdintas tik vienas eilėraštis „Lietuva“; (supratęs, kad jo eilėm ir dainom nelabai domisi?) paprašė, kad rankraštis būtų persiųstas „Šviesai“; persiuntė Šviesos redakcijai; nežinau, ar redaktorius kun. Juozas Ambraziejus ką nors paskelbė dvisavaitiniam žurnaliuke, bet kitką tikrai padarė (supratęs, kad apsiriko, ne tai „Šviesai“ persiuntė?) ir tituliniam puslapy užrašė: „Siunčiame Šviesos Bendrovei / Kun. J. Ambraziejus“. „Šviesos“ bendrovei knygoms leisti (1905–1913) nuo 1907-ų vadovavo Stasys Matulaitis, tikrai palankiau galėjęs pažvelgt į Baltakio-Raitelio kūrybą (abu, galima sakyt, linko kairėn); deja, rinkinys vis dėlto neišėjo. — 1945-ais „Šviesos“ bendrovės archyvas buvo perduotas saugot Mokslų akademijos bibliotekai, o Baltakio-Raitelio rankraštis liko LLTI BR, F1-4356 (o gal kam šaus galvon palygint dviejų Anykščių krašto poetų tuo pačiu principu sukurtus dalykus: Antano Baranausko „Pasikalbėjimą Giesminyko su Lietuva“ ir Gasparo Baltakio „Dainių ir Tėvynę“, parašytą irgi kaip dialogas? beje, abu Lietuvą motinėle vadina).]