(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2010-07-20

(87.5) Maironiana

Nuo sacrum prie profanum.

(ε) Maironis ir kortos

1898-ais Tėvynės sarge, tuolaik redaguojamame Tumo-Vaižganto, nr. 7, p. 31–32 buvo išspausdinta Maironio satyra:

Apie Vintą.*)

Jei zero nenori draugijoje buti,
Mokinkis, mokinkisi vinto;
Tą vieną svarbiausią praszalinęs kliutį,
Jau stosi ant kelio isztrinto.

Prie vinto nereiks iszkalbingos sznekos:
Szendieną ne ji liaurus renka;
Vien žodžiai du — trįs lig adynos penktos
Par isztysą naktį užtenka.

Matronos garbingos, kurių liežuveliai
Tarytumi sukas ratu,
Prie vinto atsilsite nors vałandelę,
Atpraste plepėt pamažu.

Prie vinto nereikia nei didelio proto:
Atimti, pridėti tiktai!
Prie jo bus gerai ir dėl vyro pilvoto,
Ir raisziui, kurs eina kreivai.

Be vinto žmogus lyg nepiłno dar meto:
Gerai, jeigu kencziamas bus;
Guodonės negaus, nors kalbėtu iszreto
Ir žydų skaitytu rasztus.

Jei vinto mokėsi, tavęs neapleis
Kaip mylimą sveczią pakviesti;
Su vyrais garsiais, jenerołais didžiais
Galėsi greta atsisesti.

Jei kokį aprupinti norėsi dalyką:
Ant vinto užkviesti — naudinga.
Nieks sauso nekłauso, nedirba už dyką:
Ant vinto pakviesk reikalingą

Į ranką szimtinę įbrukt — negražu!
Supyks! . . . Bet prałoszti gali;
Ir reikałas tavo sau eis, kaip ledu,
Ir pirsztai nebus sutepti.

Kiszenė — tuszczia: ir-gi vintas padės
Prikimszi. . . ne savo. . . tai kito!
Nenori sau gobsziaus — piningo garbės:
Par vintą ne vienas nukrito.

Daug łaiko turi: isz bėdos iszvaduos
Prie vinto susėdę draugai;
Ir nieks dykaduonio tau vardo neduos,
Ir łaiką prastumsi linksmai.

Garbė tau pirmamui, kursai ant naudos
Žmonijei iszmislijei vintą!
Tau velnias patsai negailėsys smałos,
Priversdamas kauszą primintą
----------------------
*) Vintas yra tai toksai grajimas kartomis, pas ponus łabai madon įėjęs. Raszėjas cze tycziojas isz grajinczių kartomis, kuriems nereikia nei daug proto, nei jautrios sąžinės. Red.
Beje, galutinėj eilėraščio redakcijoj neliko nei zero (pirma eilutė tapo nei šiokia, nei tokia: „Jei nori draugijoje nieku nebūti“), nei velnio – viso paskutinio posmo (plg.).
Įtarinėt Maironį veidmainiavus negražu būtų. Tikriausiai rašydamas šį kūrinėlį pats nebuvo įjunkęs į kortas. Bet po gerų šešerių metų Jakštas satyrinian vaizdelin iš Lietuvos gyvenimo „Principų tvirtumas“ (LL, 1905-03-31/04-13, nr. 17, p. 234) įdeda ir tokius posmus:
Kortų išjuokimui
Dainius eiles rašo,—
Bet svečių sulaukęs
Tuoj... «prie vinto» prašo...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei nutilkit kanklės!
Kas čia beišrodys,
Kaip toli nuo darbo
Yra mūsų žodys?!...
Sprangūs turėjo būt Maironiui šie viešo priekaišto – veidmainiauji, dainiau kanauninke! – žodžiai. Klausimas: kada ir kodėl jis užsikrėtė kortom? Gal galima būtų tai siet su 1901-ais pradėtom eit Petrapilio dvasinės akademijos inspektoriaus – administracinėm – pareigom? Kai teko pradėt bendraut ne tik su kolegom ar tais, su kuriais norėtum, bet ir su tais, su kuriais reikia. Iš atsiminimų galima susidaryt įspūdį, kad šiaip Maironis buvęs išrankus bendraudamas, o čia pagal pareigas teko tvarkyt reikalus. Savo principų ir nuostatų viešai nedemonstruosi. Aptarei konkretų reikalą, bet pabėgt neišeina. Tad kortos kaip išsigelbėjimas – nei apie orą, nei apie politiką nereikia šnekėt („vien žodžiai du — trįs“). O kad netikęs dalykas prilimpa, net pamėgsti jį, argi naujiena?

Lošdavo Maironis ne tik šiaip, bet ir iš pinigų. Karolis Račkauskas-Vairas:
[…] buvau nuvažiavęs į Suomiją, į vasarnamį Teriokuose, kur gražioje viloje su Antano Smilgos šeima atostogavo Maironis. Poetas, pasisveikinęs su manim, pakvietė lošti vintą, pažadėjęs mane pamokyti lošimo. Tai buvo pirmas ir paskutinis mano bandymas vintuoti – prasilošiau, ir Maironis, dėdamasis į kišenę mano praloštus rublius, pasakė:
– Dabar nebesakysi nemokąs vinto lošti, tiesa? (LirK, t. XXI, p. 448)
Tekdavo ir pralošt:
1925 m. Maironiui atostogaujant Tytuvėnuose, vieną pavakarę į kleboniją užklydo du jaunuoliai pakeleiviai ir paprašė nakvynės. Po vakarienės kunigas Jančiauskas ir Maironis sėdo prie „išgarbinto vinto“. Pakvietė ir svečius. Tie, matyt, buvo įgudę lošėjai arba geri sukčiai, nes per vakarą taip nutaisė kunigus, kad šie prakišo maždaug po 600 litų. Tą įvykį vėliau prisimindavo pats Maironis. (Juozas Gečius, ibid., p. 551)
Kas iki čia užfiksuota, žinoma. Bet man vis nedavė ramybės toks klausimas: o kas tai per žaidimas, kaip jis žaidžiamas? Iš K.R.-V. atsiminimų sprendžiant, gali žaist ir du; iš Maironio satyros, kad gan paprastas („Prie vinto nereikia nei didelio proto: / Atimti, pridėti tiktai!“). O konkrečiau?
Brockhauso ir Efrono leistas rusiškas Enciklopedinis žodynas tiek paaiškino (t. 12, 1892, p. 500):

Винтъ – карточна игра, пользующаяся весьма широкимъ распространенiемъ во всѣхъ концахъ Россiии. Она представляетъ смѣсь двухъ игръ: виста и преферанса. Отъ первой заимствованы розыгрышъ и нѣкоторыя комбиначiи, а отъ второй – переговоры и назначенiе числа взятoкь. При началѣ распространенiя (летъ около 20 назадъ) B. носилъ названie с и б и р с к а г о виста. Затѣмъ онъ постепенно усложнялся: игроки начали друг друга поддерживать въ мастях, т. е. повышать игру, или назначать самостоятельную свою масть. Установлена была очередь въ переговорахъ и появилось требованiе брать точно назначенное число взятокъ; за недоборъ ставились ш т р а ф ы. Такой преобразованный вистъ получилъ названiе винта-виста. Послѣ выработки для этой игры особыхъ правилъ, слово вистъ было отброшено. Въ послѣднее время въ эту игру проникъ элементъ азарта — п р и к у п к а, состоящая изъ 4 или 8 картъ.
Toliau pateikta bibliografija, kur nurodyta ir 1890-ais išleista knyga (200 p.), kurios viršelis čia įdėtas (perleista 1990-ais). Vintas „komercinių žaidimų“ eilėj pirmas. Ar dabar kas nors jį tebežaidžia? Kaip kitus – preferansą, ramsą.
Kalbėdamas su kolega, pajuokavau – sakau, visai neblogai skamba: tarptautinis vinto turnyras, skirtas didžio lietuvių dainiaus Maironio, tarkim, 130-oms gimimo metinėms. – „Liktum nesuprastas.“

B.d.

4 komentarai:

 1. Vilniaus bridžo kluban reikia kreiptis, man rodos ir bridžas turi kažką bendro su vintu...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Keistuoliu, švelniai tariant, tikriausiai palaikytų, jei kreipčiaus... Be to, pavojinga: išmokus žaist, gali ištikt Maironio dalia:)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Tai kad gal 150-osios artėja...

  AtsakytiPanaikinti
 4. Taip taip taip... Korektūros klaida; tik nežinau ką daryt: ar tekste taisyt, ar palikt paliudijimą, kad apsirikau, ne tą klavišą paspaudžiau...

  AtsakytiPanaikinti