(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2021-01-29

(1247) Visiškai tarp kitko: du žodžiu, kurių nėr LKŽ, ir praeito amžiaus pradžios hipiai

ernardo Žukausko (*1897 Maišymuose, nugyvenusio daugiau kaip 100 metų), iš profesijos teisininko, pagal pažiūras – ateitininko, atsiminimų pluoštas apie jaunystės laikus I-jo pasaulinio karo tremtyje 1960-ais paskelbtas Chicagos Drauge, o kitąmet Lietuvių krikščioniškosios demokratijos studijų klubas pasirūpino atskiru leidiniu. — Atsitiktinai papuolė į rankas; kai kas labai įdomu pasirodė (kad ir 1917-ų birželį Petrapily vykusio Visos Rusijos lietuvių seimo prisiminimas; lt.wikipedijos straipsny į šaltinius įtraukti Martyno Yčo atsiminimai; galėtų būt ir BernŽ bent jau paminėti, daug vietos tam seimui skirta: p. 66–82; ir dar pakeliui išaiškinami kai kurie Adomo Varno piešti seimūnų šaržai, sudėti leidinin Ant politikos laktų: pvz., kodėl po Mykolu Sleževičium užrašyta „Eisiu, eisiu, kurgi neisiu, jei močiutė liepia“.)   

1
LKŽ visokių -elninkų yr; o to, kokiu save BernŽ vadino, – nėr.
Esu dzūkas, tad karštakraujis. Prie kiekvieno svarbesnio gyvenimo pasireiškimo neiškęsdavau savo dvylekio neprikišęs. Prof. K. Pakštas tokio tipo žmones vadindavo bruzdelninkais. Prie tokių bruzdelninkų ir save priskirdavo. Tokiu bruzdelninku buvau ir aš. [...] Mano draugai ir vadai, pastebėję mano polinkį bruzdėjimą, skirdavo įvairiems darbams ir uždaviniams. (p. 9, 11; p. 10-tam bruzdelninko BernŽ nuotrauka)
Taigi: bruzdelninkas – linkęs bruzdėti, nenustygti vietoj, įvairių sumanymų ir darbų griebtis žmogus.

2
Sudurtinių būdvardžių, kurių pirmas dėmuo įvair-, palygint daug LKŽ užfiksuota. BernŽ Paaiškinamajam žody, parašytam knygelę ruošiantis išleist, radau dar vieną.
Baigusių mokslus specialistų [nepriklausomybę atkūrusi] Lietuva laukte laukė. Sulaukusi [grįžusių iš Rusijos, kur buvo per Didįjį karą pasitraukę] apkraudavo darbais, kad net nugarkauliai braškėjo. Be to, dar visuomeninis darbas, kultūrinė veikla ir vidaus politinės kovos. Jose įvairiažiūrė moksleivija ir studentija aktingai dalyvavo. (p. 6)
Įvairiažiūris, -ė – skirtingai į gyvenimą žiūrinčių, skirtingas pažiūras, pasaulėžiūrą turinčių žmonių bendruomenė (negerai nusakiau reikšmę, reiktų dar pasukt galvą). [O sovietmečiu žmones siekta paverst vienažiūriais.]

3
Prisimena BernŽ ir tą pažiūrų įvairovę, įvairiažiūrystę XX amžiaus pradžioj:
Jau prieš 1905 metų Vilniaus Lietuvių Seimą turėjome tris susiformavusias partijas: socialdemokratų, demokratų ir krikščionių demokratų. [...] Nežinau kurios politinės partijos žmogus ar žmonės krikščionis demokratus ir kitus katalikus, besireiškiančius visuomeniniame darbe, pavadino atžagareiviais [LKŽ šito žodžio antra reikšmė bent jau tikslintina, kad pirmeivių manymu, atsilikusių pažiūrų žmogus, reakcionierius; ir ar tikrai tokia reikšme jį vartojo Vaižgantas?], o socialdemokratus ir demokratus – pirmeiviais. Katalikai atžagareivių vardo neprisiėmė, bet tas kitas dvi grupes vadino jų pasirinku pirmeivių vardu. Sūduvių-suvalkiečių liaudis pirmeivius vadino vienu žodžiu – cicilikais, cicilistais, o 1905 metais pradėjo dar vadinti ilgaplaukiais. [Už tokio įvardo nebuvau anksčiau užkliuvęs.] Tas vardas buvo prikabintas todėl, kad kaimiečiai, norėdami pasirodyti pažangiais ir išsiskirti iš atžagareivių tarpo, auginosi ilgus plaukus. Tie ilgaplaukiai apie politines partijas, juo labiau apie socializmą jokio supratimo neturėjo. Savo „veikla“ jie sukompromitavo Lietuvos anticarinę revoliuciją ir atbaidė nuo jos tokius lietuvius, kurie, įsijungę į revoliucinį sąjūdį, žinojo, ko siekia ir ką daro. (p. 27)
Pastraipos pabaigą skaitant prieš akis iškilo ilgaplaukis jaunuolis Balys Sruoga (nuotrauka, aišku). — Ir vad. ilgaplaukiai turėjo turėt savo pažiūras, tik va kaip jas įvardint? Apolitiški buvo? 

4 komentarai:

 1. Labai gera pastaba dėl Vaižganto.
  Sakinys yra iš „Rimų ir Nerimų“. Kontekstas toks, kad abiejų šeimų ir kiemai, ir trobos buvo labai panašūs, nes abu tvarkėsi vienodai, nusižiūrėdami vienas į kitą. Taigi elgeta, gavęs išmaldos pas vieną, eina pas kitą, bet priėjęs pagalvoja, kad čia jau buvo, ir vėl grįžta pas pirmą.

  – Tfu, ar galva apsisuko?.. juk aš čia ką tik buvau...
  Ir grįžta atgal į Nerimą. O Nerimienė pyksta, baras ir išmetinėja.
  – Nagi, tu, karve, jauti! (Destis, kokios lyties). Ar atžagareiviu virtai išėjęs? Juk jau gavai sykį...


  Taigi ne reikšmę reikia tikslinti, o iliustracinį sakinį pakeisti.
  LKŽ(e) 2 reikšmės apibrėžtis pastriukinta: be „pirmeivių manymu“, čia tikriausiai iš popierinio?


  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ne, nei popieriniam, nei lkz.lt nėr to pirmeivių manymu; man atėjo galvon bent jau tiek reiktų pridėt, kad reikšmės apibrėžtis būtų daugmaž objektyvi; kad atžagareivis – reakcionierius, čia juk vertinamoji apibrėžtis; kunigas, kokio socialisto revoliucionieriaus vadinamas atžagareiviu, nemanė esąs reakcionierius, manė esąs doras katalikas, gerbiantis tradicijas (ar kaip nors pan.), kurį dalis žmonių pravardžiuoja.
   O Vaižganto šitas atžagareivis tai tiesiog atžagariai, atbulai, subine į priekį vaikštantis; ėjimo būdas nusakomas; jokių pažiūrų.
   Ir dar, va ką tik pastebėjau: LKŽ trūksta antros aušrininko reikšmės – Aušrinės skelbtų idėjų šalininkas; XX amžiaus pradžios, nuo antro dešimtmečio, gimnazistus BernŽ skirsto į: ateitininkus, aušrininkus ir visuomenininkus (Janonį prie visuomenininkų pamini).

   Panaikinti
 2. O tai kodėl toks užrašas po Šleževičium, kas per istorija? Ta „močiutė“ turbūt jo partija...?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, partija (jei būt paminėtas tėvelis, sunkiau būtų atspėt); Sleževičius šnekėdamas teigė, kad tikslas turi būt nepriklausoma Lietuva, o kai reikėjo balsuot už vieną iš trijų rezoliucijų, pabalsavo už socialdemokratų ir socialistų liaudininkų (BernŽ žodžiais, kad Lietuvos demokratijos likimą reikia rišt su rusų revoliucinės demokratijos likimu; reikalauti Lietuvos nepriklausomybės – tai smogti smūgį į revoliucijos nugarą).

   Panaikinti