(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2021-05-18

(1267) Visiškai tarp kitko: pirktinės tremtinių nuotraukos

[jei jau įsigijau scanerį (skaitytuvą; bet nepatinka šitas įvardas.lt, nes iškart primena skaitliukus/skaitytuvus)] 

1
Turėčiau nuotraukų, liudijančių apie senelių ar tėvų kokius nors reikšmingus gyvenimo įvykius, vargu ar net šmėkštelėtų mintis tatai parduot. Bet juk visaip būna, kartais žmogui mirus nebelieka artimųjų. 2017-ų pabaigoj naftaline.lt pastebėjau keletą nuotraukų, kuriose įamžinti tremtiniai (kaina juokinga – 60 centų už nuotrauką be užrašo antroj pusėj; viena su – 3 eurai). Naftalino.lt fizinė vieta Šakiuos, gali būt, kad ir tos nuotraukos iš archyvo žmogaus, ten ar kur ne per toli gyvenusio. Kairėj matomos nuotraukos antroj pusėj – įrašas:
               !!!
          Nieks tave nežino
          Kiek tu čia kenti
          Tremtinio dalužė
          Vai sunki sunki

          Nuo Stasės
          Prisiminimui
          1951.XI 25
          Sibiras
Tai eilutės iš dainos „Pučia šiaurės vėjas“, kuri visa, net su natom, yra Aldonos Matulkaitės parengtoj knygoj Igarkos tremtiniai (1998); žodžiai vos skirias, ten: „Nieks oi nieks nežino, kaip tu čia kenti, – / Tremtinio dalužė vai sunki, sunki“; kito posmo pirma eilutė – „Vargstam mes Igarkoj ilgesio skausme“, – taigi galima būtų spėt, kad pušų sakintoja Stasė tremty buvo Igarkoj, bet dainos plito, tad dėl Igarkos – tik spėjimas. — Nuotraukos, esančios dešinėj, antroj pusėj – nieko; bet ji man labai prasminga (ir graži) pasirodė: trys kartos tremty; ir ta gėlių puokštelė senolės rankose. (Jei kam reiktų geresnės kokybės kopijų, rašykit el. laišką.)

2
Pernai liepos pabaigoj pirkyje.lt žiūriu: 10 nuotraukų iš Kolymos ir dar dokumentas – Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąjungos nario pažymėjimas, išduotas Alfonsui Žiliui. Pagooglinau. Nacionalinis muziejus buvo parengęs virtualią parodą „‘Lagerių šaltoj tėvynėj...’ (1948–1953 metų areštai)“, kuri dabar nebeprieinama; ten, kiek atsimenu, buvo galima pamatyt AlfŽ 1950-ais lagery padarytą diržą, kurio sagtis su Gedimino pilim, ir keletą nuotraukų, buvo šis tas ir apie žmogų; iš prienamų vietų, daugiausia žinių apie AlfŽ yra kolymoj.lt. Štai tokia biogramėlė susidėstė (jei kas kuo papildytų – būčiau dėkingas, ir už patikslinimus iš anksto ačiū):
Alfonsas Žilys *1919, gyveno Venclovynės kaime prie Kuktiškių, [kur mokėsi, nepavyko išsiaiškint], partizanavo Utenos krašte, suimtas1948 II 13 Vilniuje, vad. Troika skyrė 25 metus lagerio, nuo 1948 IX 20 iki 1957 VIII 18 – Berlagas, po to tremtis Elgene toj pačioj Magadano srity, į Lietuvą grįžo 1969, †2001.
Tos nuotraukos dešinėj – greičiausiai kame Elgene gyveno AlfŽ. (Nuotraukas ir dokumentą ketinu padovanot LNM, kur jau šis tas susijusio su AlfŽ yr; jei sudomins.)

P.S. Tame pačiam pirky.lt pernai buvau užtikęs ir tris nuotraukas iš archeologinių kasinėjimų 1921 metais; kartu buvo raštelis: nuotraukas vienas Kauno kolekcininkas (perpardavęs žmogus teparašė, kad buvo vardu Kęstutis, mirė 2019-ais, giminės jo archyvą išpardavę) įsigijo iš Juozo Žakevičiaus (*1925); nuotraukos tėvo – Prano Ž. (*1897-ais Pasvalio r.), kuris tarnaudamas kariuomenėj dalyvavo gen. Vlado Nagevičiaus vadovautuos kasinėjimuos (žr. nuotraukoj kairėj – stovi prie kastuvo). Nusipirkau. Išsiaiškinau: nuotraukos iš kasinėjimų Pryšmančių II kapinyne, gen. Nagevičius tuos darbus yr aprašęs straipsny „Prišmončių milžinkapis“ Naujojoj Romuvoj 1931-ų pabaigoj – 1932-ų pradžioj; 1931 XII 13, nr. 50, p. 1199 paskelbta ir ši nuotrauka su parašu: „Nedegintų kūnų kapas. Atvaizde matyti 4 kapai. Jų žemė, maišyta, tamsesnės spalvos, ryškiai skiriasi nuo aplinkoje nepaliesto grunto.“ O žmonės neįvardinti. Stovi gen. Nagevičius ir Pranas Žakevičius; o dešinėj? – spėju, dail. Petras Kalpokas (Nagevičius mini, kad radinius, dar gulinčius duobėse, piešė dailininkai Žmuidzinavičius, Kalpokas, Galdikas; nuotraukoj panašiausias į Kalpoką). — Išsiaiškinau – ir pernai IX 7 padovanojau Vytauto Didžiojo karo muziejui pridurdamas, kad per pirkį.lt galima įsigyt dokumentų, susijusių su archeologiniais tyrimais (patikrinau, tebegalima – pvz.).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą