(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2014-10-24

(667) Lietuviškų knygų TOP 10, 1935

Dvisavaitinis rašytojų laikraštis Literatūros naujienos 1935-ų vasarą (nelabai tinkamu metų laiku) surengė dešimties geriausių lietuviškų knygų rinkimus („vyriausiu akstinu buvo knygos propaganda ir skaitytojo skonio tyrinėjimas“). Išplatinta net 9500 lapelių, ir nuo gegužės 20-os mėnesį buvo galima balsuot, t.y. siųst redakcijon savo dešimtukus. Grįžo tik 425 lapeliai. Rezultatai paskelbti 1935-07-01 išėjusiam numery:
Boriso Jermolajevo šaržas
(Kuntaplis, 1935-06-30, p. 3)
Skaitytojai išrinko 10 literatūros gražuolių
1. Altorių šešėly Vinco Mykolaičio-Putino (3530 taškų),
2. Frank Kruk Petro Cvirkos (1385),
3. Viešnia iš Šiaurės Antano Vienuolio-Žukausko (1376),
4. Karjeristai Juozo Grušo (1112),
5. Siegfried Immerselbe atsijaunina Igno Šeiniaus (977),
6. Ieškau gyvenimo draugo Liudo Dovydėno (771),
7. Kuprelis Igno Šeiniaus (736),
8. Svečiuose pas 40 tautų Mato Šalčiaus (561),
9. Dainavos šalies senų žmonių padavimai Vinco Krėvės (499),
10. Imago Mortis Jono Kossu-Aleksandravičiaus (437).
Jei būt buvę nuspręsta rinkt ne dešimtuką, ilgesniajame sąraše būt ėmę daugėt poezijos:
11. Šarūnas Vinco Krėvės,
12. Varnos prie plento Antano Miškinio,
13. Tarp dviejų aušrų Vinco Mykolaičio-Putino,
14. Pėdos smėly Salomėjos Nėries.
Du prieduru (dėl jų ir rados šitas įrašas)

(α) Nesiliauja manęs stebint prel. Dambrauskas-Jakštas. Jo reakcija į šitąjį dešimtuką iš dalies nuspėjama: Cvirkos Franko Kruko stilius esąs nenatūralus ir tiek nežmoniškas, kad nebaigęs romano skaityti; nebaigęs ir Šeiniaus Siegfried Immerselbe atsijaunina; dėl Putino – idėjiniai nesutinkąs ir nebranginąs Altorių šešėly, tai esąs gal pamfletas, gal satyra, bet – ten esą talento. O štai kas nustebino:
Jeigu aš būčiau rinkęs 10 literatūros gražuolių, tai Liūnę Janušytę būčiau pastatęs į antrą vietą. Tik dabar perskaičiau jos feljetonų rinkinį [Ant ko ir pasirašau...] ir turiu pasakyti, kad jos kūrybą beskaitydamas vis daugiau įsitikinau, jog jinai verta lietuviškojo Zoščenkos vardo. (Apžvalga, 1935-07-14, p. 2)
Na išties dešimtukas su Janušyte antroj vietoj daug geriau atrodytų. Bet taip manė tik Jakštas, kuriam tikrai pritartų Solveiga D., Korektūros klaidos antru leidimu besirūpinusi.

(β) Gal patarimas (kad ir Metų knygos rinkimus rengiantiems), jei ne – fakto konstatavimas. – Visai gerai tie gražuolių rinkimai 1935-ais buvo apgalvoti. Rinkikų laukė dvi premijos. Viena tam, kas įdomiausiai parašys, kodėl būtent tą knygą mano esant geriausią. Mėnesį nemokamai paatostogaut žurnalistų sąjungos viloj Giruliuose galėjo Kamajų pradžios mokyklos mokytojas Vladas Varneckas, 10 taškų skyręs Putino romanui:
Ogi todėl, kad aš, paprastas mirtingasis, ne kūrėjas ir ne kunigas, Putino įtikintas, pajutau su Vasariu sunkią luomo pareigos naštą ir išgyvenau su juo tą faustišką luomo pareigos ir kūrėjo polėkių dvasinę kovą. Ne kunigas – tapau kunigu mintimis. Ne kūrėjas – gyvenau kūrėjo emocijomis. Ne Vasaris – gyvenau ir jutau kaip Vasaris. O taip įtikinti ir paveikti gali tik tikra kūryba.
Kita premija – mėnuo atostogų Birštone su išlaikymu ir voniomis – buvo paskirta burtų keliu, tiesiog už dalyvavimą (pelnė Stropelių pradžios mokyklos vedėjas Stasys Vilkys).
Neblogos premijos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą